BỘ ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO

Điều 1: Các định nghĩa

1.1. Bên A, Bên B và các bên trong hợp đồng quảng cáo:

(i) Bên A có nghĩa là Công ty cổ phần đầu tư Bắc Thủ Đô, đơn vị chủ quản kênh quảng cáo trên xe ô tô cá nhân(quảng cáo driVadz).

(ii) Bên B có nghĩa là các cá nhân, tổ chức sở hữu phương tiện giao thông là xe ô tô.

1.2. Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo: là các điều khoản qui định chi tiết nội dung hợp đồng quảng cáo, quyền và nghĩa vụ của các bên. Bộ điều khoản này là một bộ phận cấu thành của Hợp đồng quảng cáo được ký kết giữa Bên A và Bên B. Bộ điều khoản này được Bên A niêm yết tại địa chỉ www.drivadz.vn/dieu-khoan-hop-dong.

1.3. Hợp đồng quảng cáo: là tên gọi chung chỉ một bộ hợp đồng dịch vụ quảng cáo, bao gồm hợp đồng quảng cáo, Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo và các phụ lục kèm theo.

1.4. Hợp đồng quảng cáo, Hợp đồng này: đều có nghĩa như nhau là Hợp đồng quảng cáo được ký kết giữa Bên A và Bên B để thực hiện việc quảng cáo trên phương tiện giao thông.

1.5. Phương tiện hoặc phương tiện quảng cáo: Là một hoặc một số xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống được Chủ phương tiện đăng ký tham gia chiến dịch quảng cáo.

1.6. Đề can: Là loại giấy chuyên dụng dùng để in hình ảnh, biểu tượng, chữ viết và dán lên phương tiện tham gia chiến dịch quảng cáo.

1.7. Sản phẩm quảng cáo: Là các hình ảnh, biểu tượng, chữ viết do Bên A cung cấp trên trang web www.drivadz.vn tương ứng với từng chiến dịch quảng cáo. Sản phẩm quảng cáo được Bên A in ấn trên đề can, dán lên các phương tiện tham gia chiến dịch quảng cáo.

1.8. Gói (các gói) quyền lợi: Là số tiền, quà tặng, ưu đãi mà Bên B được hưởng khi tham gia quảng cáo cho sản phẩm quảng cáo trong từng chiến dịch quảng cáo cụ thể.

1.9. Chiến dịch quảng cáo: Là một chương trình hoặc dự án quảng cáo cụ thể cho một hoặc một số khách hàng thuê Bên A tổ chức, thực hiện quảng cáo.

1.10. Tham gia chiến dịch quảng cáo: Là việc Bên B tham gia thực hiện phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo do Bên A tổ chức thực hiện. Cơ sở để xác định Bên B tham gia chiến dịch quảng cáo được quy định cụ thể trong Hợp đồng quảng cáo.

1.11. Tạm dừng một phần Hợp đồng hoặc chấm dứt một phần Hợp đồng: Là việc tạm dừng hoặc chấm dứt việc thực hiện quảng cáo của một hoặc một số phương tiện quảng cáo trong Hợp đồng. Các phương tiện không bị tạm dừng hoặc chấm dứt quảng cáo được xác định là phần Hợp đồng không bị tạm dừng hoặc chấm dứt và vẫn có giá trị thực hiện theo qui định tại Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo.

1.12. Tạm dừng toàn bộ Hợp đồng hoặc chấm dứt toàn bộ Hợp đồng: Là việc tạm dừng hoặc chấm dứt việc thực hiện quảng cáo của toàn bộ các phương tiện quảng cáo được ghi trong Hợp đồng.

Điều 2: Thoả thuận chung

2.1. Bên A bằng Hợp đồng này đồng ý thuê Bên B làm người phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo của Hợp đồng này bằng hình thức dán sản phẩm quảng cáo được in ấn trên đề can lên phương tiện của Bên B.

2.2. Bên B bằng Hợp đồng này đồng ý làm người phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo của Hợp đồng này do Bên A tổ chức, thực hiện bằng hình thức dán sản phẩm quảng cáo được in ấn trên đề can lên phương tiện của Bên B.

Điều 3: Nội dung sản phẩm quảng cáo và cách thức thực hiện

3.1. Nội dung của sản phẩm quảng cáo

(i) Hình ảnh (các hình ảnh) của sản phẩm quảng cáo được Bên A cung cấp trên trang web www.drivadz.vn để Bên B lựa chọn phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo, Luật Thương mại và Pháp luật về giao thông.

(ii) Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới hình ảnh (các hình ảnh) của sản phẩm quảng cáo mà Bên B đã lựa chọn trên trang web www.drivadz.vn của Bên A để dán vào phương tiện của Bên B.

3.2. Cách thức thực hiện

(i) Sản phẩm quảng cáo chỉ được dán ở hai mặt bên của phương tiện quảng cáo. Bên A không được dán sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện quảng cáo (trường hợp dán ở mặt trước, trên nóc và mặt sau bên A cần phải có giấy phép của cơ quan quản lý về quảng cáo).

(ii) Bên A chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn và dán sản phẩm quảng cáo do Bên B lựa chọn lên phương tiện đảm bảo tuân thủ các qui định của Luật Quảng cáo và Pháp luật về giao thông.

3.3. Thay đổi nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo

(i) Trong suốt thời gian quảng cáo, hình ảnh của sản phẩm quảng cáo đã dán lên phương tiện của Bên B sẽ không được thay đổi trừ khi việc thay đổi này được hai bên đồng ý, hoặc do thay đổi/qui định mới của pháp luật yêu cầu phải thay đổi.

Điều 4: Thời gian quảng cáo, phương tiện quảng cáo

4.1. Thời gian quảng cáo

(i) Thời gian quảng cáo: Bắt đầu tính từ ngày Bên A dán sản phẩm quảng cáo lên phương tiện của Bên B đến hết thời gian được ghi tại Điều 2 trong Hợp đồng quảng cáo .

4.2. Điều kiện của phương tiện quảng cáo

(i) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đủ điều kiện lưu thông trên đường theo quy định của Pháp luật về giao thông, có đầy đủ đăng ký lưu hành, đăng kiểm còn thời hạn sử dụng theo luật định.

(ii) Xe không trong tình trạng tai nạn, biến dạng mà chưa được sửa chữa, phục hồi.

(iii) Người ký kết Hợp đồng phải là chủ phương tiện xe ô tô hoặc là người được ủy quyền hợp pháp sử dụng phương tiện.

(iv) Trong thời gian quảng cáo, phương tiện không được dán quảng cáo cho bất cứ sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm quảng cáo quy định tại Hợp đồng này.

(v) Xe đủ điều kiện để tham gia chiến dịch quảng cáo tại một địa bàn cụ thể phải thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Xe đăng ký tại địa bàn thực hiện chiến dịch quảng cáo.

+ Chủ phương tiện đang cư trú hoặc làm việc tại địa bàn thực hiện chiến dịch quảng cáo (căn cứ vào nơi cư trú ghi trên bằng lái xe hoặc giấy đăng ký kinh doanh nếu là chủ xe tổ chức).

Điều 5: Dán, bóc và dán lại sản phẩm quảng cáo

5.1. Dán sản phẩm quảng cáo

(i) Bên A thực hiện việc dán sản phẩm quảng cáo mà Bên B đã chọn lên phương tiện quảng cáo tại địa điểm và thời gian đã được hai bên thống nhất.

(ii) Bên A và bên B thỏa thuân về chi phí sửa chữa, phục hồi nếu quá trình dán sản phẩm quảng cáo làm xước, hỏng bề mặt phương tiện của Bên B.

5.2. Bóc và dán lại sản phẩm quảng cáo

Bóc và dán lại sản phẩm quảng cáo được qui định như sau:

(i) Khi kết thúc thời hạn quảng cáo, Bên A có trách nhiệm bóc hình ảnh của sản phẩm quảng cáo ra khỏi phương tiện của Bên B trong thời gian quy định bởi Bên A và được Bên A thông báo trước cho Bên B.

(ii) Bên A sẽ chi trả toàn bộ chi phí in ấn, thay thế hình ảnh sản phẩm quảng cáo trong trường hợp hình ảnh quảng cáo bị mờ, phai màu do ảnh hưởng thời tiết, chất lượng đề can theo báo cáo hình ảnh Bên B gửi về hoặc theo kết quả kiểm tra của Bên A.

(iii) Bên B chịu toàn bộ chi phí in ấn, thay thế hình ảnh của sản phẩm quảng cáo trong trường hợp hình ảnh quảng cáo bị rách, bong, tróc.

Điều 6: Báo cáo

(i) Trong vòng 5 ngày kể từ khi bên A gửi thông báo nộp báo cáo qua một trong các hình thức SMS, email, điện thoại, ứng dụng cho bên B, Bên B phải gửi báo cáo về hoạt động của xe cho Bên A.

(ii) Nội dung báo cáo định kì gồm 4 ảnh: (1) Ảnh chụp mặt bên lái thấy rõ hình ảnh quảng cáo; (2) Ảnh chụp mặt bên phụ thấy rõ hình ảnh quảng cáo; (3) Ảnh chụp chéo xe thấy biển số và 1 mặt bên; (4) Ảnh chụp đồng hồ công tơ mét xe (trường hợp đồng hồ công tơ mét điện tử thì phải chụp trong tình trạng xe khởi động máy).

(iii) Phương thức gửi báo cáo: bằng tài khoản trên website www.drivadz.vn, bằng ứng dụng được Bên A phát triển riêng để Bên B cài đặt trên Smart phone của Bên B.

(iv) Nếu Bên B không gửi báo cáo đúng hạn, hoặc báo cáo gửi không đúng qui định thì Bên A không thanh toán cho Bên B bất cứ chi phí nào cho kỳ tương ứng phải báo cáo. Trong trường hợp Bên A kiểm tra xe vẫn vận hành bình thường, việc gửi báo cáo không đúng chỉ là nguyên nhân khách quan thì Bên A có thể xem xét thanh toán vào kỳ kế tiếp.

Điều 7: Kiểm tra và xử lý vi phạm

(i) Bên A được quyền kiểm tra đột xuất phương tiện của Bên B với các nội dung sau: (1) Tính nguyên vẹn và chất lượng hình ảnh của sản phẩm quảng cáo; (2) Khả năng di chuyển bình thường của phương tiện; (3) Chụp ảnh các mặt của phương tiện và đồng hồ công tơ mét của xe. (4) Sự hoạt động bình thường của thiết bị GPS, nếu có.

(ii) Khi Bên A phát hiện phương tiện thuộc trường hợp phải bóc và dán lại nêu tại điểm 5.2, Bên A sẽ gửi thông báo cho Bên B về việc bóc, dán lại sản phẩm quảng cáo. Quá 10 ngày kể từ ngày Bên B nhận được thông báo mà Bên B không thực hiện thì Bên B không được nhận số tiền trong một kỳ thanh toán đó.

(iii) Trong thời gian quảng cáo, nếu Bên A phát hiện phương tiện của Bên B không còn dán sản phẩm quảng cáo hoặc dán thêm hình ảnh, chữ viết, nội dung khác vào hai bên thành xe thì Bên A được quyền tạm dừng hoặc đơn phương hủy bỏ Hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải bồi thường toàn bộ chi phí trước đó, bao gồm: số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B và các chi phí in ấn, bóc/dán khác.

Điều 8: Tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng quảng cáo

8.1. Tạm dừng Hợp đồng

8.1.1. Tạm dừng trong trường hợp phương tiện của Bên B bị hư hỏng, tai nạn

(i) Trong thời gian quảng cáo, nếu một, một số hoặc toàn bộ phương tiện bị hư hỏng, tai nạn mà thời gian sửa chữa, phục hồi vượt quá 05 ngày thì Bên B có nghĩa vụ phải thông báo cho Bên A để tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng quảng cáo. Trong thời gian tạm dừng này, Bên A không phải thanh toán cho Bên B bất cứ chi phí nào đối với phương tiện tạm dừng quảng cáo.

(ii) Trường hợp phương tiện tạm dừng vượt quá 07 ngày, Bên A có quyền chấm dứt việc tham gia chiến dịch quảng cáo của phương tiện này để bổ sung các phương tiện khác tham gia quảng cáo.

8.1.2. Tạm dừng theo yêu cầu của Bên A

(i) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên A yêu cầu Bên B tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng quảng cáo thì Bên A phải thông báo cho Bên B trước tối thiểu 5 ngày.

(ii) Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí phải trả cho Bên B theo Hợp đồng này tính từ ngày dán sản phẩm quảng cáo lên phương tiện cho đến ngày tạm dừng.

8.1.3. Tạm dừng theo yêu cầu của Bên B

(i) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên B có kiến nghị Bên A tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng quảng cáo thì Bên B phải thông báo cho Bên A trước tối thiểu 5 ngày.

(ii) Thời gian tạm dừng tối đa không quá 07 ngày. Bên A không phải thanh toán bất cứ chi phí nào đối với phương tiện quảng cáo trong thời gian tạm dừng này. Hợp đồng quảng cáo chỉ được tiếp tục khi Bên A đã tiến hành kiểm tra sản phẩm quảng cáo, khả năng hoạt động bình thường của phương tiện. Các chi phí liên quan trong thời gian tạm dừng (nếu có) sẽ do Bên B chi trả.

8.1.4. Tạm dừng do thay đổi pháp luật

(i) Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những qui định mới liên quan đến việc quảng cáo làm cho việc tiếp tục quảng cáo sẽ vi phạm pháp luật đối với phương tiện được dán quảng cáo, Bên A được quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này.

(ii) Chi phí bóc sản phẩm quảng cáo trên phương tiện tạm dừng sẽ do Bên A chi trả.

8.1.5. Tạm dừng quảng cáo do tranh chấp về sở hữu trí tuệ của sản phẩm quảng cáo

(i) Nếu sản phẩm quảng cáo trong chiến dịch quảng cáo của Bên A bị tranh chấp với một bên thứ ba hoặc/và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng quảng cáo, thì Bên A được quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này.

(ii) Chi phí bóc Sản phẩm quảng cáo trên phương tiện tạm dừng sẽ do Bên A chi trả.

8.2. Chấm dứt

8.2.1. Chấm dứt trong trường hợp phương tiện của Bên B bị hư hỏng, tai nạn

(i) Khi phương tiện bị hư hỏng, tai nạn mà thời gian sửa chữa, phục hồi vượt quá 07 ngày nhưng Bên B không thông báo cho Bên A để yêu cầu tạm dừng.

8.2.2. Chấm dứt theo yêu cầu Bên A

(i) Bên A có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng với Bên B trong các trường hợp sau:

(a) Phương tiện không còn được dán hình ảnh sản phẩm quảng cáo vì bất cứ lý do gì mà chưa được Bên A chấp thuận.

(b) Phương tiện được ký gửi chờ bán trong các gara, salon.

(c) Phương tiện tạm dừng quá 07 ngày liên tục trong khi thực hiện Hợp đồng.

(d) Phương tiện không đi đủ số km theo yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.

(ii) Trong trường hợp chấm dứt theo điểm (a), (b), Bên B phải bồi hoàn cho Bên A toàn bộ chi phí thực hiện quảng cáo đối với phương tiện bị chấm dứt quảng cáo, bao gồm: toàn bộ số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B và chi phí in ấn, bóc, dán trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A gửi thư/email thông báo cho Bên B. Trường hợp chấm dứt theo điểm (d), bên A sẽ không phải thanh toán cho bên B đối với tháng mà bên B di chuyển không đủ số km theo yêu cầu.

8.2.3. Chấm dứt theo yêu cầu Bên B

(i) Bên B có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng quảng cáo và yêu cầu Bên A bồi thường số ngày trả chậm tương ứng tỷ lệ lãi suất là 8%/năm tại thời điểm đó khi Bên A thanh toán chậm cho Bên B quá 10 ngày làm việc của 01 kỳ thanh toán.

(ii) Trường hợp Bên B muốn chấm dứt Hợp đồng thì phải thông báo cho Bên A trước 05 ngày và được Bên A xác nhận đồng ý. Trong trường hợp này Bên B phải thanh toán toàn bộ các chi phí liên quan đến việc dán, bóc sản phẩm quảng cáo.

8.2.4. Chấm dứt Hợp đồng quảng cáo trong trường hợp do thay đổi pháp luật

(i) Các bên có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng nếu việc tạm dừng Hợp đồng qui định tại khoản 8.1.4 Điều 8 Hợp đồng này vượt quá 07 ngày hoặc pháp luật qui định bắt buộc các bên phải chấm dứt việc thực hiện quảng cáo ngay lập tức.

(ii) Trong các trường hợp này, Bên A vẫn phải thanh toán cho Bên B các chi phí phải trả đối với phương tiện bị chấm dứt thực hiện quảng cáo theo Hợp đồng đến thời điểm Bên A thông báo chấm dứt Hợp đồng. Chi phí bóc Sản phẩm quảng cáo do Bên A chi trả.

8.2.5. Chấm dứt hợp đồng quảng cáo trong trường hợp do tranh chấp sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm quảng cáo

(i) Các bên có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng nếu việc tạm dừng Hợp đồng qui định tại khoản 8.1.5 Điều 8 Hợp đồng này vượt quá 07 ngày hoặc pháp luật qui định bắt buộc các bên phải chấm dứt việc thực hiện quảng cáo ngay lập tức.

(ii) Trong các trường hợp này, Bên A vẫn phải thanh toán cho Bên B các chi phí phải trả đối với phương tiện bị chấm dứt thực hiện quảng cáo theo Hợp đồng đến thời điểm Bên A thông báo chấm dứt Hợp đồng. Chi phí bóc Sản phẩm quảng cáo do Bên A chi trả.

8.3. Thủ tục tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng

8.3.1. Thủ tục tạm dừng Hợp đồng

(i) Đối với trường hợp tạm dừng qui định tại khoản 8.1.1; 8.1.4 và 8.1.5 Điều 8 Hợp đồng này, bên có yêu cầu tạm dừng phải gửi thông báo cho bên còn lại trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh điều kiện tạm dừng. Việc tạm dừng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo tạm dừng được gửi đến đúng địa chỉ của bên bị yêu cầu tạm dừng được qui định tại Hợp đồng này mà không phụ thuộc vào việc bên đó có nhận được hay không. Thời điểm xác định tạm dừng là thời điểm phát sinh sự kiện tạm dừng.

(ii) Đối với trường hợp tạm dừng qui định tại khoản 8.1.2; 8.1.3 Điều 8 Hợp đồng này, bên có yêu cầu tạm dừng phải gửi thông báo cho bên còn lại tối thiểu trước 05 ngày kể từ ngày tạm dừng. Việc tạm dừng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo tạm dừng được gửi đến đúng địa chỉ của bên bị yêu cầu tạm dừng được qui định tại Hợp đồng này mà không phụ thuộc vào việc bên đó có nhận được không.

(iii) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tạm dừng Hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ mà mình có trách nhiệm thực hiện theo Hợp đồng này cho bên còn lại.

8.3.2. Thủ tục chấm dứt Hợp đồng

(i) Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh sự kiện chấm dứt Hợp đồng được qui định tại khoản 8.2 Điều 8 Hợp đồng này, bên có yêu cầu chấm dứt phải gửi thông báo cho bên còn lại. Việc chấm dứt Hợp đồng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo chấm dứt được gửi đến đúng địa chỉ của bên bị yêu cầu chấm dứt được qui định tại Hợp đồng này mà không phụ thuộc và việc bên đó có nhận được hay không. Thời điểm xác định chấm dứt là thời điểm phát sinh sự kiện chấm dứt.

(ii) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ mà mình có trách nhiệm thực hiện theo Hợp đồng này cho bên còn lại.

Điều 9: Gói quyền lợi và phương thức thanh toán cho Bên B

9.1. Gói quyền lợi

Bên B sẽ tham gia từng gói quyền lợi cụ thể trong từng chiến dịch quảng cáo. Chi tiết các gói quyền lợi Bên B tham gia được qui định tại Điều 2 của Hợp đồng quảng cáo và được đăng chi tiết trên website www.drivadz.vn.

9.2. Phương thức và thời gian thanh toán

(i) Phương thức thanh toán: chuyển khoản/tiền mặt.

(ii) Thời gian thanh toán cho chủ xe cá nhân: 15 ngày làm việc sau khi nộp báo cáo hợp lệ.

(iii) Thời gian thanh toán cho chủ xe tổ chức: 15 ngày làm việc sau khi nộp báo cáo hợp lệ và hóa đơn tài chính hợp lệ từ bên B.

9.3. Thuế

(i) Đối với chủ xe cá nhân: driVadz có trách nhiệm chi trả thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) đối với các khoản thu nhập mà chủ xe nhận được từ driVadz.

(ii) Đối với chủ xe tổ chức: Chủ xe tổ chức phải tự mình chi trả các loại thuế liên quan (nếu có) đối với các khoản thu nhập từ driVadz.

Điều 10: Điều khoản thực hiện

(i) Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận trong Hợp đồng này.

(ii) Hai bên thống nhất rằng mọi thông báo, trao đổi, yêu cầu… được gửi qua hệ thống thư của hai bên trong trang web www.drivadz.vn được xem là một phần không tách rời của Hợp đồng này và mỗi bên đều có nghĩa vụ tiếp nhận/trả lời email của bên kia theo qui định về thời hạn của trả lời văn bản.

(iii) Mọi sửa đổi bổ sung nội dung hợp đồng này sẽ được hai bên thoả thuận trước khi thực hiện. Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung hợp đồng được coi là có hiệu lực pháp lý và có giá trị bắt buộc thi hành nếu quá thời hạn 07 ngày kể từ ngày bên có đề nghị sửa đổi gửi thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung hợp đồng mà bên còn lại không có ý kiến phản đối nào. Việc sửa đổi được thực hiện thông qua hệ thống thư của hai bên trong trang web www.drivadz.vn được xem là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

(iv) Bất kỳ một tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này phải được giải quyết bằng con đường thương lượng, hoà giải trên cơ sở bình đẳng, công bằng, tự nguyện, cùng có lợi. Nếu không thể thỏa thuận được, các bên có quyền làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết./.