BỘ ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO

Điều 1: Các định nghĩa

1.1. Bên A, Bên B và các bên trong hợp đồng quảng cáo:

(i) Bên A có nghĩa là Công ty TNHH driVadz.

(ii) Bên B có nghĩa là các cá nhân, tổ chức sở hữu phương tiện quảng cáo.

1.2. Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo: là các điều khoản qui định chi tiết nội dung hợp đồng quảng cáo, quyền và nghĩa vụ của các bên. Bộ điều khoản này là một bộ phận cấu thành của Hợp đồng quảng cáo được ký kết giữa Bên A và Bên B. Bộ điều khoản này được Bên A niêm yết tại địa chỉ www.drivadz.vn/dieu-khoan-hop-dong.

1.3. Hợp đồng quảng cáo: là tên gọi chung chỉ một bộ hợp đồng dịch vụ quảng cáo, bao gồm hợp đồng quảng cáo, Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo và các phụ lục kèm theo.

1.4. Hợp đồng quảng cáo, Hợp đồng này: đều có nghĩa như nhau là Hợp đồng quảng cáo được ký kết giữa Bên A và Bên B để thực hiện việc quảng cáo trên phương tiện giao thông.

1.5. Phương tiện hoặc phương tiện quảng cáo: Là xe ô tô đủ điều kiện lưu thông theo quy định của pháp luật.

1.6. Đề can: Là loại giấy chuyên dụng dùng để in hình ảnh, biểu tượng, chữ viết và dán lên phương tiện tham gia chiến dịch quảng cáo.

1.7. Sản phẩm quảng cáo: Là các hình ảnh, biểu tượng, chữ viết do Bên A cung cấp trên trang web www.drivadz.vn tương ứng với từng chiến dịch quảng cáo. Sản phẩm quảng cáo được Bên A in ấn trên đề can, dán lên các phương tiện tham gia chiến dịch quảng cáo.

1.8. Gói (các gói) quyền lợi: Là số tiền, quà tặng, ưu đãi mà Bên B được hưởng khi tham gia quảng cáo trong từng chiến dịch quảng cáo cụ thể.

1.9. Chiến dịch quảng cáo: Là tập hợp các hoạt động cần thiết của Bên B trong một khoảng thời gian cụ thể để thực hiện quảng cáo cho sản phẩm quảng cáo của Bên A.

1.10. Tham gia chiến dịch quảng cáo: Là việc Bên B tham gia thực hiện phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo do Bên A tổ chức thực hiện. Cơ sở để xác định Bên B tham gia chiến dịch quảng cáo được quy định cụ thể trong Hợp đồng quảng cáo.

1.11. Tạm dừng một phần Hợp đồng hoặc chấm dứt một phần Hợp đồng: Là việc tạm dừng hoặc chấm dứt việc thực hiện quảng cáo của một hoặc một số phương tiện quảng cáo trong Hợp đồng. Các phương tiện không bị tạm dừng hoặc chấm dứt quảng cáo được xác định là phần Hợp đồng không bị tạm dừng hoặc chấm dứt và vẫn có giá trị thực hiện theo qui định tại Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo.

1.12. Tạm dừng toàn bộ Hợp đồng hoặc chấm dứt toàn bộ Hợp đồng: Là việc tạm dừng hoặc chấm dứt việc thực hiện quảng cáo của toàn bộ các phương tiện quảng cáo được ghi trong Hợp đồng.

Điều 2: Thoả thuận chung

2.1. Bên A bằng Hợp đồng quảng cáo đồng ý thuê Bên B làm người phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo bằng hình thức dán sản phẩm quảng cáo được in ấn trên đề can lên phương tiện của Bên B.

2.2. Bên B bằng Hợp đồng quảng cáo đồng ý làm người phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo do Bên A tổ chức, thực hiện bằng hình thức dán sản phẩm quảng cáo được in ấn trên đề can lên phương tiện của Bên B.

2.3. Bên B cam kết mua và duy trì đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định pháp luật cho phương tiện trong thời gian tham gia phát hành quảng cáo cho các chiến dịch quảng cáo do bên A thực hiện.

Điều 3: Nội dung sản phẩm quảng cáo và cách thức thực hiện

3.1. Nội dung của sản phẩm quảng cáo

(i) Hình ảnh (các hình ảnh) của sản phẩm quảng cáo được Bên A cung cấp trên trang web www.drivadz.vn để Bên B lựa chọn phải tuân thủ các quy định của Pháp luật.

(ii) Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới hình ảnh (các hình ảnh) của sản phẩm quảng cáo mà Bên B đã lựa chọn trên trang web www.drivadz.vn của Bên A để dán vào phương tiện của Bên B.

3.2. Cách thức thực hiện

(i) Sản phẩm quảng cáo chỉ được dán ở hai mặt bên của phương tiện quảng cáo. Bên A không được dán sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện quảng cáo (trường hợp dán ở mặt trước, trên nóc và mặt sau bên A cần phải có giấy phép của cơ quan quản lý về quảng cáo).

(ii) Bên A chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn và dán sản phẩm quảng cáo do Bên B lựa chọn lên phương tiện đảm bảo tuân thủ các qui định của Pháp luật.

3.3. Thay đổi nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo

(i) Bên B đồng ý vô điều kiện việc thay đổi nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc qui định pháp luật yêu cầu Bên A phải thay đổi nội dung và hình thức quảng cáo. Việc thay đổi này sẽ không phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ về tài chính trong hợp đồng đã được Hai Bên ký kết.

(ii) Việc thay đổi nội dung và hình thức của sản phẩm quảng cáo được quy định rõ trong hợp đồng đã ký giữa bên A và bên B.

(iii) Do khách hàng của Bên A yêu cầu thay đổi nội dung và hình thức của sản phẩm quảng cáo mà nội dung này chưa được ghi rõ trong hợp đồng quảng cáo. Trường hợp này, Bên A chỉ thực hiện thay đổi khi được Bên B đồng ý. Trường hợp Bên B không đồng ý thay đổi theo theo đề nghị của Bên A thì Bên A được quyền chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Bên B trước thời hạn và phải thanh toán đầy đủ cho Bên B đến ngày chấm dứt hợp đồng bằng một thông báo về thời gian chấm dứt, số tiền còn phải thanh toán cho Bên B theo quy định của hợp đồng.

Điều 4: Thời gian quảng cáo, phương tiện quảng cáo

4.1. Thời gian quảng cáo

(i) Thời gian quảng cáo: Bắt đầu tính từ ngày Bên A dán sản phẩm quảng cáo lên phương tiện của Bên B đến hết thời gian được ghi trong Hợp đồng quảng cáo .

4.2. Điều kiện của phương tiện quảng cáo

(i) Xe ô tô đủ điều kiện lưu thông trên đường theo quy định của Pháp luật.

(ii) Xe không trong tình trạng tai nạn, biến dạng mà chưa được sửa chữa, phục hồi.

(iii) Người ký kết Hợp đồng phải là chủ phương tiện hoặc là người được ủy quyền hợp pháp sử dụng phương tiện.

(iv) Trong thời gian quảng cáo, phương tiện không được dán quảng cáo cho bất cứ sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm quảng cáo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 5: Dán, bóc và dán lại sản phẩm quảng cáo

5.1. Dán sản phẩm quảng cáo

(i) Bên A thực hiện việc dán sản phẩm quảng cáo mà Bên B đã chọn lên phương tiện quảng cáo tại địa điểm và thời gian đã được hai bên thống nhất.

5.2. Bóc và dán lại sản phẩm quảng cáo

Bóc và dán lại sản phẩm quảng cáo được qui định như sau:

(i) Khi kết thúc thời hạn quảng cáo, Bên A có trách nhiệm bóc hình ảnh của sản phẩm quảng cáo ra khỏi phương tiện của Bên B.Thời gian thực hiện sẽ do Bên A quy định và thông báo trước cho Bên B.

(ii) Bên A sẽ chi trả toàn bộ chi phí in ấn, thay thế hình ảnh sản phẩm quảng cáo trong trường hợp hình ảnh quảng cáo bị mờ, phai màu do ảnh hưởng thời tiết, chất lượng đề can theo báo cáo hình ảnh Bên B gửi về hoặc theo kết quả kiểm tra của Bên A.

(iii) Bên B chịu toàn bộ chi phí in ấn, thay thế hình ảnh của sản phẩm quảng cáo trong trường hợp hình ảnh quảng cáo bị rách, bong, tróc.

Điều 6: Báo cáo

(i) Trong vòng 5 ngày kể từ khi bên A gửi thông báo nộp báo cáo qua một trong các hình thức SMS, email, điện thoại, ứng dụng driVadz (app driVadz) cho bên B, Bên B phải gửi báo cáo về hoạt động của xe cho Bên A.

(ii) Nội dung báo cáo định kì gồm 4 ảnh: (1) Ảnh chụp mặt bên lái thấy rõ hình ảnh quảng cáo; (2) Ảnh chụp mặt bên phụ thấy rõ hình ảnh quảng cáo; (3) Ảnh chụp chéo xe thấy biển số và 1 mặt bên; (4) Ảnh chụp đồng hồ công tơ mét xe (trường hợp đồng hồ công tơ mét điện tử thì phải chụp trong tình trạng xe khởi động máy).

(iii) Phương thức gửi báo cáo: bằng tài khoản của Bên B trên website www.drivadz.vn, bằng ứng dụng được Bên A phát triển riêng để Bên B cài đặt trên Smart phone của Bên B.

(iv) Nếu Bên B không gửi báo cáo đúng hạn, hoặc báo cáo gửi không đúng qui định thì Bên A không thanh toán cho Bên B bất cứ chi phí nào cho kỳ tương ứng phải báo cáo. Trong trường hợp Bên A kiểm tra xe vẫn vận hành bình thường, việc gửi báo cáo không đúng chỉ là nguyên nhân khách quan thì Bên A có thể xem xét thanh toán vào kỳ kế tiếp.

Điều 7: Kiểm tra và xử lý vi phạm

(i) Bên A được quyền kiểm tra đột xuất phương tiện của Bên B với các nội dung sau: (1) Tính nguyên vẹn và chất lượng hình ảnh của sản phẩm quảng cáo; (2) Khả năng di chuyển bình thường của phương tiện; (3) Chụp ảnh các mặt của phương tiện và đồng hồ công tơ mét của xe. (4) Sự hoạt động bình thường của thiết bị GPS, nếu có.

(ii) Khi Bên A phát hiện phương tiện thuộc trường hợp phải bóc và dán lại nêu tại điểm 5.2, Bên A sẽ gửi thông báo cho Bên B về việc bóc, dán lại sản phẩm quảng cáo. Quá 10 ngày kể từ ngày Bên B nhận được thông báo mà Bên B không thực hiện thì Bên B không được nhận số tiền trong một kỳ thanh toán đó.

(iii) Trong thời gian quảng cáo, nếu Bên A phát hiện phương tiện của Bên B không còn dán sản phẩm quảng cáo hoặc dán thêm hình ảnh, chữ viết, nội dung khác vào hai bên thành xe thì Bên A được quyền tạm dừng hoặc đơn phương hủy bỏ Hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải bồi thường toàn bộ chi phí trước đó, bao gồm: số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B và các chi phí in ấn, bóc/dán khác.

Điều 8: Tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng quảng cáo

8.1. Tạm dừng Hợp đồng

8.1.1. Tạm dừng trong trường hợp phương tiện của Bên B bị hư hỏng, tai nạn, không di chuyển

(i) Trong thời gian quảng cáo, nếu một, một số hoặc toàn bộ phương tiện bị hư hỏng, tai nạn mà thời gian sửa chữa, phục hồi vượt quá 05 ngày thì Bên B có nghĩa vụ phải thông báo cho Bên A để tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng quảng cáo. Trong thời gian tạm dừng này, Bên A không phải thanh toán cho Bên B bất cứ chi phí nào đối với phương tiện tạm dừng quảng cáo.

(ii) Trường hợp phương tiện không di chuyển vượt quá 07 ngày, Bên A có quyền chấm dứt việc tham gia chiến dịch quảng cáo của phương tiện này để bổ sung các phương tiện khác tham gia quảng cáo.

8.1.2. Tạm dừng theo yêu cầu của Bên A

(i) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên A yêu cầu Bên B tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng quảng cáo thì Bên A phải thông báo cho Bên B trước tối thiểu 5 ngày.

(ii) Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí phải trả cho Bên B theo Hợp đồng này tính từ ngày dán sản phẩm quảng cáo lên phương tiện cho đến ngày tạm dừng.

8.1.3. Tạm dừng theo yêu cầu của Bên B

(i) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên B có kiến nghị Bên A tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng quảng cáo thì Bên B phải thông báo cho Bên A trước tối thiểu 5 ngày.

(ii) Thời gian tạm dừng tối đa không quá 07 ngày. Bên A không phải thanh toán bất cứ chi phí nào đối với phương tiện quảng cáo trong thời gian tạm dừng này. Hợp đồng quảng cáo chỉ được tiếp tục khi Bên A đã tiến hành kiểm tra sản phẩm quảng cáo, khả năng hoạt động bình thường của phương tiện. Các chi phí liên quan trong thời gian tạm dừng (nếu có) sẽ do Bên B chi trả.

8.1.4. Tạm dừng do thay đổi pháp luật

(i) Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những qui định mới liên quan đến việc quảng cáo làm cho việc tiếp tục quảng cáo sẽ vi phạm pháp luật đối với phương tiện được dán quảng cáo, Bên A được quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này.

(ii) Chi phí bóc sản phẩm quảng cáo trên phương tiện tạm dừng sẽ do Bên A chi trả.

8.1.5. Tạm dừng quảng cáo do tranh chấp về sở hữu trí tuệ của sản phẩm quảng cáo

(i) Nếu sản phẩm quảng cáo trong chiến dịch quảng cáo của Bên A bị tranh chấp với bên thứ ba hoặc/và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng quảng cáo, thì Bên A được quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này.

(ii) Chi phí bóc Sản phẩm quảng cáo trên phương tiện tạm dừng sẽ do Bên A chi trả.

8.2. Chấm dứt

8.2.1. Chấm dứt trong trường hợp phương tiện của Bên B bị hư hỏng, tai nạn, không di chuyển

(i) Khi phương tiện bị hư hỏng, tai nạn, không di chuyển mà thời gian sửa chữa, phục hồi, không di chuyển vượt quá 07 ngày nhưng Bên B không thông báo cho Bên A để yêu cầu tạm dừng.

8.2.2. Chấm dứt theo yêu cầu Bên A

(i) Bên A có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng với Bên B trong các trường hợp sau:

(a) Phương tiện không còn được dán hình ảnh sản phẩm quảng cáo vì bất cứ lý do gì mà chưa được Bên A chấp thuận.

(b) Phương tiện được ký gửi chờ bán trong các gara, salon.

(c) Phương tiện không di chuyển quá 07 ngày liên tục trong khi thực hiện Hợp đồng.

(d) Phương tiện không đi đủ số km theo yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.

(ii) Trong trường hợp chấm dứt theo điểm (a), (b), (c) Bên B phải bồi hoàn cho Bên A toàn bộ chi phí thực hiện quảng cáo đối với phương tiện bị chấm dứt quảng cáo, bao gồm: toàn bộ số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B và chi phí in ấn, bóc, dán trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A gửi thư, email, nhắn tin thông báo cho Bên B. Trường hợp chấm dứt theo điểm (d), bên A sẽ không phải thanh toán cho bên B đối với tháng mà bên B di chuyển không đủ số km theo yêu cầu.

8.2.3. Chấm dứt theo yêu cầu Bên B

(i) Bên B có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng quảng cáo và yêu cầu Bên A bồi thường số ngày trả chậm tương ứng tỷ lệ lãi suất là 8%/năm nếu Bên A thanh toán chậm cho Bên B quá 10 ngày làm việc theo qui định thanh toán trong hợp đồng.

(ii) Trường hợp Bên B tự ý chấm dứt hợp đồng trước hạn hoặc tự ý dừng quảng cáo thì Bên B phải: 
- Bồi thường chi phí in ấn, dán bóc decal cho Bên A: 1.000.000 đ/xe.
- Không được hỗ trợ chi phí sơn sửa xe do bong tróc sơn xe (nếu có).
- Hoàn trả thiết bị GPS cho Bên A (nếu có).

8.2.4. Chấm dứt Hợp đồng quảng cáo trong trường hợp do thay đổi pháp luật

(i) Các bên có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng nếu việc tạm dừng Hợp đồng qui định tại khoản 8.1.4 Điều 8 Hợp đồng này vượt quá 07 ngày hoặc pháp luật qui định bắt buộc các bên phải chấm dứt việc thực hiện quảng cáo ngay lập tức.

(ii) Trong các trường hợp này, Bên A vẫn phải thanh toán cho Bên B các chi phí phải trả đối với phương tiện bị chấm dứt thực hiện quảng cáo theo Hợp đồng đến thời điểm Bên A thông báo chấm dứt Hợp đồng. Chi phí bóc Sản phẩm quảng cáo do Bên A chi trả.

8.2.5. Chấm dứt hợp đồng quảng cáo trong trường hợp do tranh chấp sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm quảng cáo

(i) Các bên có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng nếu việc tạm dừng Hợp đồng qui định tại khoản 8.1.5 Điều 8 Hợp đồng này vượt quá 07 ngày hoặc pháp luật qui định bắt buộc các bên phải chấm dứt việc thực hiện quảng cáo ngay lập tức.

(ii) Trong các trường hợp này, Bên A vẫn phải thanh toán cho Bên B các chi phí phải trả đối với phương tiện bị chấm dứt thực hiện quảng cáo theo Hợp đồng đến thời điểm Bên A thông báo chấm dứt Hợp đồng. Chi phí bóc Sản phẩm quảng cáo do Bên A chi trả.

8.3. Thủ tục tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng

8.3.1. Thủ tục tạm dừng Hợp đồng

(i) Đối với trường hợp tạm dừng qui định tại khoản 8.1.1; 8.1.4 và 8.1.5 Điều 8 Hợp đồng này, bên có yêu cầu tạm dừng phải gửi thông báo cho bên còn lại. Việc tạm dừng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo tạm dừng bằng email hoặc tin nhắn được gửi đến đúng địa chỉ, số điện thoại, của bên bị yêu cầu tạm dừng được quy định tại hợp đồng quảng cáo. Thời điểm xác định tạm dừng là thời điểm phát sinh sự kiện tạm dừng.

(ii) Đối với trường hợp tạm dừng qui định tại khoản 8.1.2; 8.1.3 Điều 8 Hợp đồng này, bên có yêu cầu tạm dừng phải gửi thông báo cho bên còn lại tối thiểu trước 05 ngày kể từ ngày tạm dừng. Việc tạm dừng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo tạm dừng bằng email hoặc tin nhắn được gửi đến đúng địa chỉ, số điện thoại, của bên bị yêu cầu tạm dừng được quy định tại Hợp đồng quảng cáo.

(iii) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tạm dừng Hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ mà mình có trách nhiệm thực hiện theo Hợp đồng này cho bên còn lại.

8.3.2. Thủ tục chấm dứt Hợp đồng

(i) Khi phát sinh sự kiện chấm dứt hợp đồng được quy định tại khoản 8.2 Điều 8 Bộ điều khoản nội dung Hợp đồng quảng cáo này, bên có yêu cầu chấm dứt phải gửi thông báo bằng email hoặc tin nhắn cho bên còn lại. Việc chấm dứt hợp đồng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo chấm dứt được gửi đến đúng địa chỉ, số điện thoại của bên bị yêu cầu tạm dừng được quy định tại Hợp đồng quảng cáo. Thời điểm xác định chấm dứt là thời điểm phát sinh sự kiện chấm dứt.

(ii) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ mà mình có trách nhiệm thực hiện theo Hợp đồng này cho bên còn lại.

Điều 9: Gói quyền lợi và phương thức thanh toán cho Bên B

9.1. Gói quyền lợi

Bên B sẽ tham gia từng gói quyền lợi cụ thể trong từng chiến dịch quảng cáo. Chi tiết các gói quyền lợi Bên B tham gia được qui định tại Điều 2 của Hợp đồng quảng cáo và được đăng chi tiết trên website www.drivadz.vn.

9.2. Phương thức và thời gian thanh toán

(i) Phương thức thanh toán: chuyển khoản/tiền mặt.

(ii) Thời gian thanh toán cho chủ xe cá nhân: 15 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được báo cáo hợp lệ. Riêng kỳ thanh toán cuối của chiến dịch: 15 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được báo cáo hợp lệ (bao gồm báo cáo sau bóc hình ảnh quảng cáo nếu có yêu cầu) và Bên B đã hoàn trả thiết bị GPS cho Bên A (nếu có lắp đặt thiết bị GPS).

(iii) Thời gian thanh toán cho chủ xe tổ chức: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng quảng cáo đồng thời Bên A nhận được báo cáo và hóa đơn tài chính hợp lệ từ bên B. Riêng kỳ thanh toán cuối của chiến dịch: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chiến dịch quảng cáo đồng thời Bên A đã nhận được báo cáo hợp lệ (bao gồm báo cáo sau bóc hình ảnh quảng cáo nếu có yêu cầu), Bên B đã hoàn trả thiết bị GPS cho Bên A (nếu có lắp đặt thiết bị GPS) và hóa đơn tài chính hợp lệ từ bên B.

9.3. Thuế

(i) Đối với chủ xe cá nhân: Trường hợp driVadz chi trả cho chủ xe từ 2 triệu đồng/tháng trở lên thì driVadz sẽ trích thuế Thu nhập cá nhân 10% trước khi chi trả tới chủ xe theo quy định của Nhà nước.

(ii) Đối với chủ xe tổ chức: Với các khoản thu nhập từ driVadz, chủ xe tổ chức phải tự mình chi trả các loại thuế liên quan (nếu có).

(iii) Theo quy định của pháp luật về thuế, trường hợp bên B là cá nhân chưa có mã số thuế thì bên B đồng ý và ủy quyền cho bên A sử dụng thông tin cá nhân của bên B để đăng ký mã số thuế cá nhân cho bên B theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Điều khoản thực hiện

(i) Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận trong Hợp đồng này.

(ii) Hai bên thống nhất rằng mọi thông báo, trao đổi, yêu cầu… được gửi qua hệ thống thư của hai bên trong trang web www.drivadz.vn được xem là một phần không tách rời của Hợp đồng này và mỗi bên đều có nghĩa vụ tiếp nhận/trả lời email của bên kia theo qui định về thời hạn của trả lời văn bản.

(iii)  Bên A được quyền cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các qui định tại Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo này mà không cần phải báo trước cho Bên B. Bên B có trách nhiệm đọc, tải về Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo này để hiểu rõ các nội dung trước khi ký hợp đồng quảng cáo với Bên A.

(iv) Bất kỳ một tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này phải được giải quyết bằng con đường thương lượng, hoà giải trên cơ sở bình đẳng, công bằng, tự nguyện, cùng có lợi. Nếu không thể thỏa thuận được, các bên có quyền làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết./.

    
        Tắt/Close